MIGRACIÓN EN CHILE

Una plataforma del Servicio Jesuita a Migrantes

Kesyon souvan

Kesyon souvan

Si w gen kesyon sou Konvansyon Konstitisyonèl la ak sijè migrasyon? Nou kite ou repons kesyon yo poze souvan sou sijè sa a.Si w pa jwenn pa w la, ekri nou sou rezo sosyal nou yo sou Facebook, Twitter ak Instagram SJM Chile.

Kisa ki konvasyon konstitisyonèl la?

Konvansyon Konstitisyonèl la se yon kò reprezantasyon popilè ki te eli demokratikman e ki travay atravè 155 reprezantan li yo nan omwen 8 komisyon tematik kote diskisyon chak sijè ak pwopozisyon pou nouvo konstitisyon an pral fèt.

Ki orijin konvasyon konstitisyonèl la?

Konvansyon Konstitisyonèl la soti nan manifestansyon sosyal 18 oktòb 2019 la, ki te gen kòm kèk nan konsekans pati yo ak klas politik yo te konvoke "Akò pou lapè sosyal ak Nouvo Konstitisyon an",yon akò ki te poze fondasyon pwosesis sa .Elabore yon nouvo konstitisyon pou Chili.

Tou de fason pou refere a konvansyon sa a kòrèk. Sepandan,ofisyèlman konsèp ki pi laj itilize se Konvansyon Konstitisyonèl la

Objektif kò reprezantasyon demokratik ak popilè sa a se prezante yon pwopozisyon pou yon nouvo Konstitisyon ki reprezante volonte pèp ki abite sou teritwa chilyen ak chilyen aletranje.

Konvansyon Konstitisyonèl la deja kòmanse travay li ak etap devlopman pwopozisyon an nan mwa oktòb 2021: sa ka dire ant 6 a 9 mwa (sa vle di, jiska avril oswa jiyè 2022). Pou pita rele yon plebisit ratifikasyon pou mande kominote rezidan chilyen an si yo apwouve pwopozisyon yon nouvo konstitisyon epi answit pibliye rezilta li, nan yon pwosesis ki ta pran omwen 1 mwa anplis.

Konstitisyon an se «maksimòm lwa» yon peyi, ki gen ladan l lide debaz sou ki Leta pral bati ak òganize, ansanm ak valè sosyal yo ki pral pèmèt nou viv ansanm ak ki etabli bezwen komen. Pou rezon sa a, li genyen nòm ak lwa, ki pral abòde pwoblèm ki enpòtan menm jan ak estrikti ak objektif Pouvwa Leta yo, prensip sou ki peyi a pral òganize, ak dwa fondamantal nannan tout moun.

Konvansyon Konstitisyonèl la se yon kò reprezantasyon popilè ki te eli demokratikman e ki travay atravè 155 reprezantan li yo nan omwen 8 komisyon tematik kote diskisyon chak sijè ak pwopozisyon pou nouvo konstitisyon an pral fèt, kote yo dwe vote pa yon senp.Majorite , pou finalman pote rezilta chak komite bay Plenyè a. 

Pral vote konfimasyon oswa rejte  pwopozisyon final yo selon majorite ⅔.Tout sa ansanm ak devlopman nan espas pou dyalòg sitwayen, diskisyon nan seyans yo ak sipò teknik.

-Ki moun ki konsidere kòm yon nasyonal, etranje, imigran ak sitwayen nan peyi a

Dwa politik imigran yo (ki ka vote oswa kanpe nan eleksyon popilè) ak kritè pou jwenn aksè nan dwa sa a ak lòt dwa.

Kondisyon pou aksè a dwa ak responsabilite, osi byen ke si dwa pou imigre oswa dwa pou libète mouvman se yon dwa rekonèt kòm yon dwa moun oswa nivo nan konstitisyon an.

Dwa pou mande azil oswa pou mande refij

Nan ka  yo ta rejte,travay Konvansyon Konstitisyon an pral fini epi Konstitisyon aktyèl la ap kontinye aplike.

Tèks nouvo Konstitisyon an ki soumèt a yon plebisit dwe respekte karaktè Repiblik Eta Chili a, rejim demokratik li yo, desizyon jidisyè yo ak trete(akò) entènasyonal ki ratifye pa Chili e ki an vigè.

Tèks nouvo Konstitisyon an ki soumèt a yon plebisit dwe respekte karaktè Repiblik Eta Chili a, rejim demokratik li yo, desizyon jidisyè yo ak trete(akò) entènasyonal ki ratifye pa Chili e ki an vigè.

Wi. Chak Konstitisyonèl pral resevwa yon salè apeprè 2.5 milyon peso pa mwa jouk nan fen pwosesis la.Anplis de sa a se ajoute yon chif ki rive jiska apeprè 4 milyon peso pa mwa pou devwa,tankou pèsonèl sipò ak depans operasyonèl.Devwa sa yo pa fè pati salè konvansyonèl la epi yo dwe rann dapre règleman yo.

Plen la se totalite reyinyon konvansyonèl yo ansanm pou apwouve epi aplike règleman, sanksyon, ak atik ki soti nan komisyon yo.

Komisyon yo se sibdivizyon konvansyon an ki gen fonksyon se prepare atik yo nan pwopozisyon an nan nouvo konstitisyon an, chak nan 8 yo dedye a yon pati espesifik nan pwojè a:

 

1-SISTÈM POLITIK, GOUVÈNMAN, POUVWA LEJISLATIF AK SISTÈM ELEKTORAL

 

2-SOU PRENSIP KONSTITISYONÈL, DEMOKRASI, NASYONALITE AK SITWAYÈNTE.

 

3-FÒM LETA, LÒD, OTONOMI, DESANTRALIZASYON, EKITE, JISTIS TERITORYAL, GOUVÈNMAN LOKAL AK ÒGANIZASYON FISKAL.

 

4-DWA FONDAMANTAL YO

 

5-ANVIWÒNMAN, DWA NATI, BYEN NATIRÈL KOMUN AK MODÈL EKONOMIK

 

6-SISTÈM JISTIS,  ÒGAN OTONÒM KONTWÒL AK REFÒM KONSTITISYONÈL

 

7-SISTÈM KONNESANS, KILTI, SYANS, TEKNOLOJI, ATIZASYON AK ERITAJ

 

8-DWA MOUN, VERITE ISTORIK AK BAZ POU JISTIS, REPARASYON  AK GARANTI POU NON REPETISYON

Konvansyon an gen yon prezidan (Elisa Loncón), yon vis prezidan (Jaime Bassa) ak 6 vis prezidan adjwen, ki òganize deba a epi ki administre vòt yo nan Plenyè a. Apre sa, gen komisyon espesifik yo, ki se sibdivizyon konvansyon an kote chak gen 2 koòdonatè, avoka sekretè, yon sekretè egzekitif ak 23 patisipan yo nan chak komisyon.

Si gen youn, komisyon dwa fondamantal nan règleman li apwouve gen ladann yon kloz ki espesifye gwoup dwa ki dwe trete obligatwaman nan komisyon an, lèt F nan lis sa a konsiste de dwa migran yo, kidonk sa a komisyon an pral evantyèlman. Gen pou rankontre sou pwoblèm sa a.

Konvansyon Konstitisyonèl la pa resevwa finansman entènasyonal oswa ekstèn nan men lòt peyi. Sa a finanse atravè Lwa Bidjè Sektè Piblik la, ki koresponn ak ane 2021 la, li enkòpore nan pwogram bidjè 08 Ministè Jeneral Sekretarya Prezidans lan, resous ki nesesè pou finanse enstalasyon, otorizasyon ak operasyon Konvansyon Konstitisyonèl la.

Non, pwosesis la ak rezilta pwopozisyon pou yon nouvo konstitisyon an te e yo pral pwosesis demokratik, ki te valide ak lejitimize pwosesis vòt, sèlman ak posiblite pou rejte pwopozisyon an pou nouvo konstitisyon an te pwopoze nan Konvansyon Konstitisyonèl la nan vote nan. plebisit la sòti.

Toutotan nouvo dokiman konstitisyonèl la pa konplè epi li ratifye pa plebisit sòti a, konstitisyon aktyèl la ap rete an vigè.

Nan Chapit III nan Konstitisyon aktyèl la, 35 dwa yo garanti:

 

 • Dwa a lavi, entegrite fizik ak mantal, pwoteksyon moun ki poko fèt, dwa pou yo fonde yon fanmi, dwa a vi prive ak onè, dwa a imaj tèt yo, dwa a enviolabilite nan kay la ak kominikasyon prive ak dwa a nasyonalite.
 • Libète konsyans, libète kwayans ak adorasyon, libète ansèyman ak  libète opinyon ak enfòmasyon ak dwa pou mande otorite yo.

 • Egalite devan lalwa, egalite nan fè egzèsis dwa oswa jistis, libète pèsonèl ak sekirite endividyèl, egalite nan admisyon nan travay ak fonksyon piblik, distribisyon egal nan taks ak lòt chaj piblik ak egzèse gratis nan dwa ki respekte sans yo.

 • Dwa viv nan yon anviwonman san polisyon, dwa a lasante oswa pwoteksyon egal nan sante, dwa a edikasyon, dwa asanble, dwa asosye, libète travay, dwa a sekirite sosyal ak dwa òganize.

 • Akizisyon gratis nan machandiz, dwa pou yo pa fè diskriminasyon kont pa otorite ekonomik la, dwa a pwopriyete ak dwa a posede kreyasyon entelektyèl, atistik ak endistriyèl.

  • que sean de elección popular.

   Dwa pou vote, pou patisipe nan eleksyon demokratik, dwa pou yo eli, dwa pou asosye nan pati politik yo ak pou kandida pou yon pòs piblik ki eli popilè.

Anplis de sa, lòt tèks konstitisyonèl genyen tou garanti tankou dwa a lojman, dwa timoun yo, pami lòt.

Atravè politik piblik, ki òganize pa lwa. Leta dwe dirèkteman oswa endirèkteman akòde benefis sosyal, menm fè yo egzekite atravè aksyon legal.

Kongrè Nasyonal la ap kontinye fonksyone pandan y’ ap ekri yon nouvo Konstitisyon. Si yon nouvo konstitisyon ki modifye Kongrè a apwouve, li nesesè konnen an detay ki tip  chanjman sa a make ak kisa yo dwe konnen etap pa etap nan aplikasyon li.

Konstitisyon aktyèl la ap kontinye fonksyone.Li pral sèlman modifye nan evènman an ke pwopozisyon an pou yon nouvo konstitisyon yo apwouve.

Konstitisyon an (Atik 135) klèman etabli ke Konvansyon an pa gen dwa entèvni oswa egzèse okenn lòt fonksyon oswa atribisyon lòt kò oswa otorite, kidonk li pa ka entèvni, anile oswa fè kòmantè sou zak gouvènman an.

Non,nouvo Konstitisyon an pa ka mete yon fen bonè nan peryòd otorite yo eli pa vòt popilè yo, sòf si enstitisyon sa yo ki fòme yo siprime oswa sibi yon modifikasyon sibstansyèl. Nan ka sa a, fason otorite yo pral sispann oswa kontinye nan fonksyon yo dwe fè klè.

Gen 2 fòm patisipasyon

 

Lè w vote: fondamantalman nan plebisit ratifikasyon 2022 la.

Atravè reprezantasyon ak patisipasyon dirèk nan mekanis patisipasyon ki etabli nan Konvansyon Konstitisyonèl la:

Reprezantasyon

Pandan mwa Out ak Septanm 2021, premye sesyon ekspoze òganizasyon sosyete sivil yo te fèt nan diferan komite pou konfòmasyon travay Konvansyon Konstitisyonèl la, sa yo te reprezante revandikasyon sèten gwoup sosyal nan espas sa yo. Pwoblèm ki ka rive ankò, kidonk, ou ka kontakte òganizasyon sa sou gen  enkyetid ou yo.

Apre apwobasyon Règleman Patisipasyon Popilè a, 2 mekanis sa yo te etabli:

a) Mekanis yo rele nan Konvansyon Konstitisyonèl la: sa ki  nan Konvansyon an, nan ki li gen devwa pou konsepsyon, konvoke, aplike, sistematize ak retournen rezilta yo, asire ensidans yo nan pwosesis la, osi byen ke transparans li.

 • Plebisit entèmedyè)
 • Odyans piblik obligatwa.
 • Kont Konstitiyan popilè
 • Konferans Nasyonal sou Deliberasyon.
 • .Fowòm Deliberasyon.
 • Konsèy kominal yo
 • Akò kominal yo.
 • Biwo Konstitiyan Teritwa.
 • Semèn teritwa.

b) Mekanism oto-konvoke: sa yo leve pa moun oswa gwoup deyò Konvansyon Konstitisyonèl la.

 • Inisyativ Estanda Popilè
 • Reyinyon oto-konvoke

Anplis de sa, Konvansyon an pral genyen yon Platfòm Dijital pou Patisipasyon Popilè, apwe Platfòm nan, ki pral sèvi kòm lyen ant pèp, kominote ak òganizasyon nan peyi a ak Konvansyon an.

Nan menm fason an, gen posiblite pou kontakte dirèkteman moun konvansyonèl yo atravè chanèl kontak ofisyèl yo epi swiv.Epi kontwole travay ak pwogrè Konvansyon Konstitisyonèl la sou entènèt nan https://www.chileconvencion.cl/

Imigran yo ka patisipe yon fason jeneral nan tout espas ak mekanis sa yo. Nan ka vote nan plebisit ratifikasyon an, se sèlman moun ki gen plis pase 18 lane, ki rete Chili depi plis pase 5 ane (sitiyasyon iregilye ak viza oswa viza ak pèmanans definitif) epi yo pa sèvi ak penalite afliktif, anplis. pou w gen idantite w ajou epi parèt sou lis elektoral la.

 

Non, reprezantan imigran yo pa te eli nan Konvansyon Konstitisyonèl la. Sepandan, 33 reprezantan Konvansyon an gen pwopozisyon sou pwoblèm migrasyon

Non, pwopozisyon pou yon nouvo konstitisyon pa gen ladann pwosesis regilarize pou moun ki te antre pa etap san otorizasyon, paske se responsabilité sa a nan lwa tankou nouvo Lwa Migrasyon an oswa sa ki etabli nan pwochen Politik Nasyonal Migrasyon ak Imigrasyon.

Wi, ou ka wè epi koute an dirèk sesyon Konvansyon Konstitisyonèl la, epi tou ou ka revize sesyon ki sot pase yo nan https://convencion.tv/ 

Vòt la ap gen tèks sa a: «Èske w ap apwouve tèks Nouvo Konstitisyon an pwopoze nan Konvansyon Konstitisyonèl la?» Anba kesyon ki poze a pral genyen de liy orizontal, youn pou chak opsyon vòt yo: «Apwouve» ak «Rejte»

Wi, yo pral kapab vote nan plebisit  konfimasyon an, paske vote nan ka sa a pral obligatwa pou moun ki gen otorizasyon pou vote.

Ou ka tcheke si ou habilite  nan lyen sa a: Klike la a 

 

Contactos SJM

Arica

Juan Antonio Ríos 1100, Arica
+56 582 277004 |arica@sjmchile.org

Antofagasta

Avenida Bonilla 9198, Antofagasta
+5655224171073 | antofagasta@sjmchile.org

Santiago

Lord Cochrane 104, Santiago de Chile.
+56 2 2838 7560 | info@sjmchile.org

Suscríbete a la página

Siguenos